Prawo cywilne

Szczegóły

Kancelaria prawna świadczy pomoc prawną w formie stałego i kompleksowego doradztwa prawnego, w prowadzeniu bieżącej działalności gospodarczej, jak również w formie doraźnej pomocy w rozwiązywaniu konkretnych problemów zarówno dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, w tym między innymi:

 • odszkodowania, zadośćuczynienia i renty:
  – za błędy medyczne
  – za naruszenie dóbr osobistych
  – za wypadki komunikacyjne
  – za wypadki przy pracy
  – za wypadki w gospodarstwie rolnym
 • odszkodowania za służebności przesyłu (np. słup na działce)
 • dochodzenie naprawienia szkody za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych, w tym dochodzenie kar umownych
 • prawo obrotu nieruchomościami – umowy deweloperskie i o roboty budowlane, w tym analiza umów pod kątem istnienia klauzul niedozwolonych, zasiedzenia, zniesienia współwłasności, roszczenia związane z ochroną własności lub posiadania, użytkowanie wieczyste, służebności gruntowe i osobiste, prawo lokalowe oraz sprawy związane z księgami wieczystymi
 • przygotowywanie, opiniowanie i dochodzenie roszczeń z umów najmu, dzierżawy, sprzedaży, leasingu, kredytu, pożyczki, zlecenia, o dzieło, agencyjnej, spółki cywilnej, świadczenia usług, spedycji i inne
 • negocjacje kontraktów w pełnym zakresie
 • sporządzanie umów dla kadry menedżerskiej
 • sporządzanie opinii prawnych, ekspertyz i audytów prawnych
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym