Prawo administracyjne

Szczegóły

Kancelaria radców prawnych oferuje profesjonalne doradztwo oraz kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego oraz sądowo-administracyjnego, w szczególności:

  • reprezentowania przed organami administracji państwowej i samorządowej
  • Prawo zamówień publicznych, w tym reprezentacja zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą
  • uzyskania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu prawa budowlanego (pozwolenie na budowę, pozwolenie na rozbiórkę, pozwolenie na użytkowanie obiektu, zmiany przedmiotowych decyzji etc.)
  • uzyskania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego (decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego etc.)
  • sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami (pierwokupu, scalania i podziału nieruchomości, sprawy o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, w tym odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne)
  • opłat adiacenckich
  • sprawy z zakresu ochrony środowiska
  • odwołań od decyzji urzędów skarbowych, sprawy z zakresu ordynacji podatkowej
  • prowadzenia postępowań administracyjnych i sądowo – administracyjnych, w tym sporządzania odpowiednich pism, wniosków, odwołań, skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
  • przygotowywania opinii prawnych w sprawach z zakresu materialnego prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji

Oferujemy pomoc prawną w postępowaniach przed wszystkimi organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w zakresie całego prawa administracyjnego materialnego.